OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI PROJEKTMEDIA, s.r.o.

1. Všeobecné

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup u společnosti PROJEKTMEDIA, s.r.o.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost PROJEKTMEDIA s.r.o., se sídlem U Břehu19/817, Praha 10 - Hostivař, IČ 271 57 938, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 100707, a kupujícího, jímž se může stát každý návštěvník těchto stránek, který se řádně vyplní objednací formulář a zašle jej na výše uvedenou poštovní adresu nebo na emailem na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a provede při splnění všech podmínek tohoto řádu závaznou objednávku nabízeného zboží. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které nejsou upraveny jinak, obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou položky (MagicBox a příslušenství) uvedené v kupní smlouvě, kterou objednávající stvrzuje při odeslání objednávky. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží v dle parametrů uvedených v popisu zboží, nebo s podobnými vlastnostmi pro objednaný typ položky, který vyhovuje normám a dalším nařízením, které jsou platné v České Republice.

3. Registrace a ochrana osobních dat

Před nákupem zboží je nutno provést registraci v objednacím formuláři. Registrací získá provozovatel identifikační údaje potřebné pro řádné uzavření kupní smlouvy. Hlavním účelem získaných údajů, je pro správné vyhotovení účetních dokladů. Společnost PROJEKTMEDIA, s.r.o. se řídí při zpracování informací o zákaznících platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb. Veškeré informace o zákaznících slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu a údajů o adrese, které jsou v případě dopravy zboží předávány přepravním společnostem. Osobní údaje o zákaznících shromažďuje společnost PROJEKTMEDIA, s.r.o. po dobu 2 let. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka změnit nebo vymazat z databáze společnosti PROJEKTMEDIA, s.r.o.

4. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

Objednat zboží a platně uzavřít kupní smlouvu může kupující udělat následujícími způsoby: telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím formuláře, který je ke stažení na stránkách www.magbox.cz. Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná a je současně návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti elektronického formuláře - objednávky z www.magbox.cz je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího společnosti PROJEKTMEDIA, s.r.o.. Od této chvíle mezi kupujícím a společností PROJEKTMEDIA, s.r.o. vznikají vzájemná práva a povinnosti. Společnost PROJEKTMEDIA, s.r.o. může v závislosti na daném obchodním případu, požadovat od kupujícího autorizaci objednávky ( telefonicky či písemně ) v daném termínu. V opačném případě bude objednávka považována za neplatnou. Společnost PROJEKTMEDIA, s.r.o. si vyhrazuje právo ve výjimečných případech změnu ceny objednaného zboží. V takovém případě společnost PROJEKTMEDIA, s.r.o. zašle kupujícímu novou nabídka s upozorněním na změnu ceny a kupní smlouva bude uzavřena doručením kupujícím vyplněného nového potvrzení o přijetí nabídky se změněnou cenou prodávajícímu. Součástí závazné objednávky je určení způsobu dodání zboží a způsobu úhrady kupní ceny (standardně je nastavena dodávka přepravní službou a dobírka jako platba za zboží).

5. Cena zboží a platba

Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená v ceníku v době uzavření kupní smlouvy. V případě, že není cena zboží známa v době uzavření kupní smlouvy, bude stanovena dohodou stran později, kdy v tomto případě má kupující spotřebitel povinnost do 2 dnů od prokazatelného sdělení kupní ceny prodávajícím sdělit, zda sdělenou kupní cenu akceptuje či nikoliv. V případě, že kupující nesdělí ve lhůtě akceptaci ceny, považuje se tento projev jako nesouhlas s cenou a s nabídkou prodávajícího a kdy prodávající je následně oprávněn zrušit objednávku bez sankcí pro obě strany. Standardně je zboží placeno v hotovosti při osobním odběru, dobírkou při dodání zboží (dobírku inkasuje přepravní služba ), proforma fakturou ( platba předem na účet prodávajícího ). Zboží na fakturu mohou obdržet společnosti s podepsanou dealerskou smlouvou. Dále pak školy, státní instituce, instituce místní správy a společnosti po individuální konzultaci ( při dodání zboží obdrží fakturu se splatností 14 dní ). Delší splatnosti se sjednávají individuálně. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem do 30 dnů.

6. Dodací lhůta

Zboží objednané závaznou objednávkou a zaplacené dohodnutým způsobem bude kupujícímu dodáno domluveným způsobem do 14 pracovních dnů. V případě, že prodávající není schopen dodržet dodací lhůtu 14 dnů, bude kupujícího informovat o prodloužení doby dodání. Zboží je standardně dodávané společnosti PROJEKTMEDIA, s.r.o. nebo přepravní službou. Individuálně, po dohodě je možno vyzvednutí zboží v pracovní dny od 8:00 do 17:00 na adrese společnosti PROJEKTMEDIA, s.r.o., U Břehu 19/817, Praha 10 - Hostivař ( volejte +420 274 021 811 ). Dodané zboží je kupující povinen převzít. Převzetím zboží se kupující stává jeho vlastníkem. Ode dne převzetí zboží počíná běžet záruční doba. Před uvedením zboží do provozu je kupující povinen seznámit se s návodem a tento dodržovat. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, pokud zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem, nebo ho nebude možné dopravci dopravit do 5 pracovních dnů od obdržení objednávky, oznámí toto prodávající kupujícímu a zároveň ho bude informovat o předběžném náhradním termínu dodání, případně nabídne výrobek jiný, srovnatelný s původním. V tomto případě si prodávající vyžádá souhlas kupujícího. Doručení zásilky se řídí podmínkami přepravní služby General Parcel, GEIS, DPD, PPL, nebo České pošty a.s. Převzetím faktury, podpisem dodacího nebo přepravního listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je pak přiložena v označeném balíku.

7. Záruka a servis

Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou dle objednaného typu:

MagicBox - 2 roky (Na MagicBox zakoupený po 1. 3. 2017 poskytujeme záruku po dobu tří let.)

Lampa v projektoru - 6 měsíců nebo 1000 provozních hodin podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením zboží do provozu, nebude považována za vadu zboží a nevztahuje se na ní odpovědnost prodávajícího. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho součásti, na kterou byla poskytnuta záruka, začne běžet záruční doba od převzetí nového zboží. Práva z odpovědnosti za vady zboží, na které se vztahuje záruka, musí být kupujícím uplatněna v záruční době. Nebyla-li tato práva uplatněna v záruční době, zanikají jejím uplynutím. Prodávající upozorňuje na nezbytnost přesného dodržování návodu při jakémkoliv užívání zboží.

8. Reklamace poškozené zásilky

Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud shledáte porušení originálního obalu zboží či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, tak se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! V případě převzetí takovéto zásilky, je doručující povinen uvést do přepravního listu, že zásilka byla převzata s poškozeným obalem. V případě reklamace nás kontaktujte přímo na čísle +420 274 021 811, na e-mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na adrese PROJEKTMEDIA, s.r.o., U Břehu 19, Praha 10 - Hostivař, 102 00 ( Po-Pá od 8:30 - 16:00). Informace o průběhu reklamace získáte na tel: +420 274 021 811. Po vyřízení reklamace vás budeme informovat písemně nebo telefonicky.

9. Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů (vrácení zboží)

Kupující má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží, za předpokladu, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v originálním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku, do 14-ti dnů od převzetí zboží a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či kurýrem, uplatňuje toto své právo na adrese sídla firmy PROJEKTMEDIA, s.r.o., U Břehu 19, Praha 10 - Hostivař, 102 00. Vrácení peněz probíhá výhradně převodem na účet kupujícího do 30 dnů. V případě dalšího nákupu u společnosti PROJEKTMEDIA, s.r.o. může být částka ihned po vystavení započtena oproti nové faktuře u prodejce.

10. Storno objednávky

Lze uskutečnit, ještě před její expedicí, mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo telefonicky na čísle +420 274 021 811. V případě, že zboží již bylo odesláno a zákazník objednávku stornuje, zboží nepřevezme, odmítne zboží převzít ve stanovené úložní lhůtě od dopravce či doručitele, nebo zásilka nemohla být doručena z důvodu neoznačené schránky či zvonku. V takovém případě je zákazník povinen uhradit stornovací poplatek ve výší 20 % z ceny zboží, nejméně však 2.000 Kč. Tyto poplatky budou vymáhány dle platných předpisů České republiky.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.

Platnost těchto obchodních podmínek je od 1. ledna 2013 do odvolání.

Jak šel čas s MagicBoxem

2004
Založení firmy Projektmedia
2012
První myšlenky o MagicBoxu
2013
První vyrobený MagicBox
2014
První MagicBox
v lázních
2014
Certifikát Český výrobek
2014
První zahraniční výstava
2014
První MagicBox
ve světě
2017
Nový model MagicBoxu

Kontaktní informace

PROJEKTMEDIA s.r.o.

U břehu 19/817

Praha 10 - Hostivař

102 00

 

Tel.: +420 274 021 811

Fax.: +420 274 021 812

E-mail: info@magbox.cz

 

Pravidla využívání cookies
Ochrana osobních údajů a jejich zpracování.

© 2010 - 2024 PROJEKTMEDIA s.r.o.