Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací.

Rozumím

Please scroll down for the English version

Tuto internetovou stránku zveřejňuje firma Projektmedia s.r.o., se sídlem na adrese U Břehu 817/19, 102 00 Praha 10 - Hostivař, což jej jediný subjekt, který je oprávněn používat související práva duševního vlastnictví a osobní práva, zejména ochranné známky, průmyslové vzory, autorská práva a práva na obrázek, původně nebo v souladu s výslovným povolením. Každý prvek této internetové stránky, včetně, ale nikoli výhradně, loga, značky, designu, ilustrace, textů a názvů kapitol uvedený na těchto internetových stránkách nesmí být použit, reprodukován, modifikován, distribuován nebo půjčen jako vedlejší produkt bez našeho povolení nebo povolení příslušných stran.

Názvy značek, jež jsou uvedeny, byly zaregistrovány příslušnými vlastníky a jsou chráněny zákonem o ochranných známkách. Obsah sponzorovaných reklam je rovněž chráněn zákony o duševním vlastnictví. Jako takové nesmí být tyto prvky použity, reprodukovány, modifikovány, distribuovány nebo půjčeny jako vedlejší produkt bez povolení příslušných vlastníků.

Při použití nebo přístupu k této webové stránce vyjadřujete své uznání a souhlas s podmínkami uvedenými níže. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tuto internetovou stránku. Společnost může tyto zásady kdykoli přezkoumat aktualizací tohoto sdělení a, použijete-li stránky po takové úpravě, znamená to, že souhlasíte se změněnými podmínkami. Kontrolujte prosím změny těchto podmínek používání pravidelně.

Pokud prohlížite tuo internetovou stránku, můžete obecně toto provádět anonymně bez poskytnutí jakýchkoli osobních informací. Existují však případy, kdy po vás můžeme osobní údaje chtít. Budeme například příležitostně provádět on-line průzkumy s cílem lépe porozumět potřebám a profilu našich návštěvníků. Můžeme navíc požadovat osobní údaje při vaší registraci k odběru doplňkových informací o našich výrobcích a službách, při odběru zpravodaje nebo v soutěži nebo při zaslání dotazu.

 

Google Analytics

Tato internetová stránky používá Google Analytics, službu analýzy internetových stránek poskytovanou společností Google, Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači s cílem pomoci internetové stránce analyzovat, jak ji uživatelé používají. Informace generované pomocí souboru cookie o používání této internetové stránky (včetně IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP Google zkrátí/anonymizuje poslední oktet IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro ostatní smluvní strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná IP adresa odeslána a zkrácena servery Google v USA. Jménem provozovatele internetových stránek bude Google používat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky, vytváření zpráv o aktivitách internetové stránky pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu pro poskytovatele internetových stránek. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty Google. Můžete odmítnout používání souborů cookie volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Uvědomte si však, že pokud to uděláte, nebudete moci prohlížet tyto internetové stránky. Dále můžete zabránit společnosti Google ve shromažďování a využívání údajů (cookies a IP adresy) stažením a instalací plug-inu prohlížeče dostupného na Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Další informace týkající se podmínek použití a ochrany osobních údajů Google Analytics lze nalézt na Zásady ochrany osobních údajů Google.

 

Soubory cookie

Na webu používáme soubory cookie, abychom tak zajistili vysokou funkčnost stránek. Soubor cookie je malý textový soubor umístěný serverem webové stránky na pevném disku. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat. Jestliže si např. přizpůsobíte webovou stránku nebo budete procházet webem, soubor cookie při následujících návštěvách připomene webu specifické informace o Vašich preferencích. To zjednodušuje proces zobrazování relevantního obsahu, usnadňuje navigaci na webu atd. Jakmile se na webový server vrátíte, mohou být dříve zadané informace načteny, abyste mohli snadněji používat funkce webu, které jste si již přizpůsobili. Soubory cookie relace v počítači po zavření vašeho prohlížeče nezůstávají. Trvalé soubory cookie zůstávají v počítači, dokud je neodstraníte nebo dokud neskončí jejich platnost.

Soubory cookie můžete odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá, nastavení prohlížeče však většinou můžete podle potřeby upravit tak, aby soubory cookie odmítal. Jestliže odmítnete používání cookies na našem webu, budete odkázáni mimo náš web, protože naše stránky nelze bez těchto souborů používat.

Další informace týkající se podmínek použití cookies v rámci služeb společnosti Google najdete na Jak Google využívá soubory cookie.

English version

Rules for using cookies

This website is published by Projektmedia ltd, registered address: U Břehu 817/19, 102 00 Praha 10 - Hostivař, which is the only entity authorized to use the related intellectual property rights and personal rights, in particular trademarks, industrial designs, copyrights rights and rights of the image, originally or in accordance with an explicit authorization. Each element of this website including but not limited to logos, tags, design, illustrations, texts and chapter titles on this website may not be used, reproduced, modified, distributed or borrowed as a side product without our permission or permission of the parties concerned .

The names of the brands that are listed are registered by the respective owners and are protected by trademark laws. The content of sponsored ads is also protected by the intellectual property laws. Such elements may not be used, reproduced, modified, distributed or leased as a side product without the permission of the respective owners.

When using or accessing this website, you acknowledge and accept the terms and conditions set forth below. If you do not agree with these terms, please do not use this website. The Company may review these policies at any time by updating this notice and, if you use the site after such modification, it means that you agree to the changed terms. Please check these terms of use regularly.

If you browse this website, you can generally do this anonymously without providing any personal information. However, there are times when we can ask for personal information about you. For example, we will occasionally conduct online surveys to better understand the needs and profile of our visitors. In addition, we may request personal information when registering to receive additional information about our products and services, a newsletter or a competition or a query.

 

Google Analytics

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. ("Google"). Google Analytics uses cookies which are text files in your computer to help the website to analyze how users use it. Cookie-generated information about the use of this website (including the IP address) will be transferred and stored by Google on servers in the United States. In case of IP anonymization activation, Google shortens/anonymises the last octet of the IP address for the Member States of the European Union as well as for the other contracting parties of the European Economic Area. Only in rare cases the full IP address is sent and shortened by Google's US servers. On behalf of the website operator Google will use this information for the purpose of evaluating the use of the site, generating reports about website activities for website operators, and providing other services related to site activities and internet use for website providers. Google will not associate your IP address with any other Google data. You can refuse to use cookies by choosing the appropriate settings in your browser. Note, however, that if you do so you will not be able to view these websites. You may also prevent Google from collecting and using data (cookies and IP addresses) by downloading and installing the browser plug-in available in the Google Analytics Opt-out Browser Add-on. Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

You can find more information about the terms of use and privacy of Google Analytics on Google's Privacy Policy. Google's Privacy Policy.

 

Cookies

We use cookies on the site to ensure high site functionality. The cookie is a small text file placed on the web server on the hard disk. This allows the site to record your visit information such as preferred language and other settings. The next visit to the site can be easier and more productive. Cookies are important. Without them it would be much more complicate browsing the site. For example, we use them to store your safe search settings, select relevant ads, track the number of visitors on the page, facilitate the registration of new services and protect your data. For example, if you customize a web page or browse the site, the cookie will remind the site of specific information about your preferences during the next visits. This simplifies the process of displaying relevant content, makes it easier to navigate the web and so on. Once you return to the website, previously entered information can be retrieved to make it easier for you to use the site features you've already customized. Cookies do not remain in your computer after you close your browser. Permanent cookies remain in your computer until you delete them or until their validity expires.

You can reject cookies. Most web browsers automatically accept cookies but you can usually adjust your browser settings to refuse cookies. If you refuse to use cookies on our site you will be directed away from our site because our site can not be used without these files.

For more information on the terms of use of cookies within Google services, see How Google uses cookies.

As time went on with MagicBox

2004
Projektmedia
company
founded
2012
The first
idea about
Magic Box
2013
The first
MagicBox produced
2014
MagicBox starts
helping to
disabled children
2014
Czech
Product
Certificate
2014
The first
exhibition
abroad
2014
The first
MagicBox
abroad
2015
MagicBox
finalist of
BETT Award

Contact information

PROJEKTMEDIA s.r.o.

U břehu 19/817

Prague 10 - Hostivař

102 00

Czech republic

 

Tel.: +420 274 021 811

Fax.: +420 274 021 812

E-mail: info@magbox.cz

Rules for using cookies
Privacy and processing of personal data.

© 2010 - 2024 PROJEKTMEDIA s.r.o.